Ketvirtadienis, balandžio 19, 2018
Teksto dydis

Ataskaita už 2017 m. III ketvirtį 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf

Priedai:

Finansinės būklės ataskaita.pdf 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.pdf

Ataskaita už 2017 m. I pusmetį 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf

Priedai:

Finansinės būklės ataskaita.pdf 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.pdf

Ataskaita už 2017 m. I ketvirtį 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Sutrumpintas aiškinamasis raštas.pdf

Priedai:

Finansinės būklės ataskaita.pdf 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Ataskaita už 2016 m. 

2016 m. veiklos ataskaita.pdf

Priedai: 

Veiklos rezultatų ataskaita.pdf

Finansinės būklės ataskaita.pdf

Pinigų srautų ataskaita.pdf

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos.pdf

Grynojo turto pokyčių ataskaita.pdf

Atsargų vertės pasikeitimas.pdf

Pagrindinės veiklos kitų pajamų pateikimas.pdf

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.pdf

Informacija apie gautinas sumas.pdf

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas.pdf

Informacija pagal veiklos segmentus.pdf

Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas.pdf

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus.pdf

Informacija apie įsipareigojimų dalį.pdf

Ilgalaikiai finansinės nuomos įsipareigojimai.pdf

Finansinės nuomos paslaugos gavėjo įsipareigojimai.pdf

Finansavimo sumų likučiai.pdf

Finansavimo sumos pagal šaltinį ir jų pokyčiai.pdf

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas