Pirmadienis, Sausio 27, 2020
Teksto dydis

2.PACIENTŲ KREIPIMOSI Į LIGONINĘ TVARKA

2.1. Į VšĮ Šakių ligoninė pacientai gali kreiptis:

2.2. Dėl būtinosios pagalbos visą parą į priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių, kuriame:

2.2.1. esant būtinosios pagalbos indikacijoms, pacientams suteikiama nemokama ambulatorinė  pagalba, arba ligoniai stacionarizuojami.

2.2.2. nesant indikacijų būtinajai pagalbai ir neturintys siuntimų pacientai už suteiktą pagalbą moka patys, jei nėra sudaryta sutartis su pirmine asmens sveikatos priežiūros įstaiga,  prie kurios jie prisiregistravę;

2.3. Dėl planinės ambulatorinės pagalbos kreipiamasi darbo dienomis nuo 8.00 – 16.00 val.:

2.4. Planinėms stacionarinėms paslaugoms pacientų hospitalizacija vykdoma:

2.4.1. pagal gydančio gydytojo siuntimą, suderintą su atitinkamo skyriaus vedėju;

2.4.2. nesant suderinimo  sprendimas dėl hospitalizavimo priimamas po paciento apžiūros– pacientas apžiūrimas priėmimo – skubiosios pagalbos arba konsultacijų skyriuje.

2.5. Planinėms ambulatorinėms konsultacijoms pacientai registruojami:

2.5.1. tiesiogiai atvykę į registratūrą (registruojantis pacientui nurodoma data, laikas ir kabineto numeris);

2.5.2. telefonu (pacientas užregistruojamas į eilę pas norimą specialistą, tačiau atvykęs nustatytą dieną, pacientas turi registruotis registratūroje bendra tvarka ir pateikti reikalingus dokumentus: siuntimą, asmenį ir sveikatos draudimą patvirtinančius dokumentus).

3.NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA

3.1. Nemokamai teikiama būtinoji medicinos pagalba pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą būklių sąrašą, kuris skelbiamas pacientams matomoje vietoje.

3.2. Nemokamai teikiamos tos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios yra nurodytos sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa.

4.PACIENTŲ TEISĖS

4.1. Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

4.1.1. Pacientas  ligoninėje turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.

4.1.2. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

4.1.3. Pacientai, atvykusieji iš Europos Sąjungos šalių, turi teisę į būtinąją medicinos pagalbą, pateikę asmens tapatybę bei draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus. Jei šie dokumentai nepateikiami, tai jis pats arba jo atstovas turi atsiskaityti už gautas sveikatos priežiūros paslaugas pagal patvirtintas šių paslaugų bazines kainas. 

4.2. Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą.

4.2.1. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, kai įstaigoje yra keletas reikiamos srities specialistų.

4.3. Teisė į informaciją.

4.3.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, mokamų paslaugų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija skelbiama priėmimo-skubiosios pagalbos ir konsultacijų skyrių stenduose.

4.3.3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius gydymo atsisakius. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, suprantamai paaiškindamas specialius medicinos terminus.

4.3.4. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. 

4.4. Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose.

4.4.1. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai.

4.4.4. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo lėšomis įstaigoje padaromos ir patvirtinamos paciento medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik  Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

4.5. Teisė į žalos atlyginimą.

4.5.Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo V skyriuje,  Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

5.PACIENTŲ PAREIGOS

5.1. Pacientai privalo:

5.1.1. Pasirašytinai susipažinti  su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

5.1.2. Sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

5.1.3.Norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus būtinosios pagalbos teikimo atvejais,  pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

5.1.5. Gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, įstatymų nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

5.1.7. Negadinti ligoninės įrenginių, inventoriaus ir kitų materialinių vertybių.

5.1.8. Laikytis asmens higienos reikalavimų, rūpintis savo sveikata.

5.1.9. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais. 

5.2. Pacientams draudžiama:

5.2.1.Savavališkai išeiti iš ligoninės.

5.2.2.Savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose.

5.2.3.Rūkyti, laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus.

5.2.4.Naudotis grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos ligoniai.

5.3. Pacientas, pažeidęs vidaus tvarkos taisykles, gali būti išrašytas iš ligoninės nebaigus gydymo.

  1. PACIENTŲ LANKYMO IR IŠRAŠYMO IŠ LIGONINĖS TVARKA

6.1. Ligonių lankymas.

6.1.1. Ligoniai lankomi visuose skyriuose, išskyrus karantino laikotarpį, kasdien nuo 10.00 iki 13.00 val. ir nuo 16.00 iki 19.00 val.

6.1.2. Lankytojai privalo:

6.1.2.1 .Atvykę į ligoninę apsiaustus nusirengti rūbinėje;

6.1.2.2. Nenešti  savo artimiesiems draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų ir alkoholio gėrimų;

6.1.2.3.Sunkiai sergančio ligonio slaugymui pasilikti tik gydytojui leidus ir vykdyti jo ir slaugos personalo nurodymus.

6.2. Ligonių išrašymo iš ligoninės tvarka.

6.2.2.Išrašant pacientą iš ligoninės parengiami ir jam arba įgaliotiems asmenims atiduodami visi reikalingi konkrečiu atveju dokumentai (išrašas iš medicininių dokumentų, siuntimas, pažyma apie laikiną nedarbingumą ir pan.)

  1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP LIGONINĖS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1.Iškilus ginčams tarp ligoninės darbuotojų ir pacientų, o taip pat atsiradus pacientų skundams, juos sprendžia skyriaus vedėjas, o jam neišsprendus ginčo - ligoninės vyriausiasis gydytojas ar jo įgaliotas asmuo.

7.3. Pacientas su raštu pateiktu skundu privalo pateikti ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

7.4. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos.

7.5. Ligoninės administracija, gavusi paciento skundą privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.

  1. LIGOS ISTORIJŲ IR AMBULATORINIŲ KORTELIŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS ASMENIMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

8.2. Išrašų iš ligos istorijų, ambulatorinių kortelių, pavienių sudėtingų tyrimų, pažymų ir kt. nuorašai išduodami pacientui paprašius. Dokumentų kopijos, išrašai  daromi paciento lėšomis.

8.3.Kitiems asmenims kreipiantis raštu, medicininių dokumentų nuorašai gali būti išduodami tik LR įstatymų nustatyta tvarka. Dokumentų pateikimo įvykdymo terminas neturi viršyti 10 darbo dienų.

  1. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ, KITŲ VERTYBIŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

9.1. Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, diagnostikos-gydymo procedūras, kurių metu tikėtinas sąmonės sutrikimas arba ilgai gydomo stacionare paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai, pinigai, kitos vertybės, registruojami ir saugomi ligoninėje nustatyta tvarka.

  1. LIGONINĖS KONSULTACIJŲ KABINETŲ, VYRIAUSIOJO GYDYTOJO IR ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

10.1 .Ligoninė dirba ištisą parą.

10.2. Konsultacijų skyrius dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį nuo  8.00 iki 16.00 val. 10.3. Ligoninės vyriausiasis gydytojas ir administracija dirba kasdien, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį nuo 8.00 iki 17.00 val. Prieš poilsio ir švenčių dienas nuo 8.00 iki 15.45 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 iki 12.45 val.

Su pilnu taisyklių tekstu galima susipažinti skyriaus budinčiųjų poste.


TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS TARNYBINĖS ETIKOS PATARĖJAS
Puslapio Lankymo Statistikos